Условия за ползване  

І. Общи положения и идентификация

Собственик на съдържанието на сайта CATALOG.BG e "Ител" ЕООД, EИK 130583976. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между
"Ител" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Апостол Карамитев 7, с ЕИК 130583976, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, наричано по-долу за краткост Ител или "CATALOG.BG" от една страна и физическо, юридическо лице, непeрсoнифицирано дружество, държавно или общинско учреждение или друг субект от друга страна, който е заредил домейна catalog.bg в браузера си или по друг начин получава достъп до съдържанието на сайта catalog.bg. Онлайн каталогът е създаден и поддържан от Ител и е находящ се на следния Интернет адрес: catalog.bg.
Посредством онлайн каталога клиентите получават възможност да получат съдържащата се на сайта информация или да се възползват от нея по начина, описан в настоящите Общи условия и след изричното им приемане от страна на клиентите. Тези Условия за ползване регламентират също и взаимоотношенията между "Ител" ЕООД наричано по-долу и "CATALOG.BG", доставчик на услугите в Интернет бизнес каталога, и клиентите ползващи услугите. Използването на каталога от потребителите се приема като съгласие с Условия за ползване. При несъгласие клиентите са освободени от ангажимента да ползват услугите на българския бизнес каталог.

CATALOG.BG предоставя своите услуги, без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми възникнали върху потребителските компютри като загуба на информация, заразяване с вируси и други.

Ител предоставя безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на потребителите и на компетентните органи до следната информация, както чрез публикуването й в настоящите Общи условия, така и на указания по-долу телефон:

 1. Фирма: Ител ЕООД;
 2. Правноорганизационна форма: еднолично дружество с ограничена отговорност;
 3. Изписване на чужд език: ETEL;
 4. Предмет на дейност: Телекомуникационни и Интернет услуги, реклама, маркетинг, външнотърговска и външноикономическа дейност и услуги, транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина, производство, развитие на информационни технологии, внос, износ, реекспорт, комисионни, спедиторски сделки, бартерни операции, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чужди физически и юридически лица, извършване на всякаква друга дейност, която не е изрично забранена от действащото законодателство;
 5. Седалището и адрес на управление: България, област София, гр. София 1172, р-н Изгрев, ул. Апостол Карамитев 7, ет.1;
 6. Адреса, на който се упражнява дейността: България, област София, гр. София 1172, р-н Изгрев, ул. Апостол Карамитев 7, ет.1;
 7. Данни за кореспонденция: България, област София, гр. София 1172, р-н Изгрев, ул. Апостол Карамитев 7, ет.1;
 8. Телефон: .: 02/970-50-10;
 9. Факс: .: 02/971-40-29;
 10. Адрес на електронна поща: team@catalog.bg;
 11. Вписване в Търговския регистър на Република България с ЕИК: 130583976;
 12. Контрол върху дейността на Ител се осъществява от Комисия за защита на потребителите, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите с официален Интернет сайт, находящ се на следния Интернет адрес: http://www.kzp.bg.

CATALOG.BG дава възможност за реклама в бизнес каталога на всички действащи фирми на територията на РБ.

Всички услуги, предлагани от CATALOG.BG, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.

Изпращането на нежелана поща и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели са в разрез с политиката на CATALOG.BG.

Като нежалана поща се класифицират съобщения с рекламна цел изпращани чрез услугата "ключови думи" до множество клиенти на каталога, които не са заявили желание да получават такъв род информация.

ІІ. Права и задължения на CATALOG.BG

Публикуване на предоставената от фирмата актуална информация. Своевременно извършване на платена услуга и регистрация на заплатилите абонамент. CATALOG.BG, уведомява клиентите си, че като момент на плащане приема датата на банковия документ за превод на сумата.

Своевременна корекция на записите по желание на клиента. Редакция на некоректно подадени данни за дейността на фирмата. Недопускане на записи с порнографско или еротично съдържание и такива нарушаващи законите на РБ и международните актове.

CATALOG.BG не публикува служебната информация за участващите фирми освен с тяхно съгласие с изключение на случаите когато се засягат правата и интересите на CATALOG.BG, или ако това е поискано по съответния законов ред от държавните органи.

Фирмите присъстващи в CATALOG.BG участват със същата информация и в справочната услуга M-Тел Contact, освен ако няма изразено изрично желание от тяхна страна за отказ от гореспоменатата услуга. CATALOG.BG, запазва правото си без предварително уведомяване да прекрати взаимоотношенията си с клиента, в случай че установи нарушения в изпълнението на Условия За Ползване, законите на РБ и международните актове, като не дължи никакви обезщетения и компенсации.

CATALOG.BG не поема отговорност за взаимоотношенията на клиентите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от такъв вид взаимоотношения.

CATALOG.BG запазва правото си да променя и подобрява услугите си по всяко време, като се ангажира да уведоми клиентите си. В даден срок, ако клиентите не заявят несъгласие с направените промени, то те се считат за обвързани с тях.

ІІІ. Права и задължения на клиентите и потребителите

Клиент е всяко лице, което предоставя на Ител информация с цел вписване на тази информация в онлайн каталога catalog.bg. Kлиентът носи пълна отговорност за смисъла и верността на информацията публикувана в каталога като се ангажира тя да не е в разрез със законите на РБ и международните актове.

В случай на последващо несъгласие с политиката и поставените условия към клиентите от страна на CATALOG.BG, клиента може да прекрати предсрочно взаимоотношенията си с каталога, но няма право на никакви компенсации и обезщетения.

Със заявяване на участие в catalog.bg Клиентът се отказва от всички права върху формулировката, подредбата и структурата на предоставената информация и декларира, че има съответните авторски права, които му позволяват да предоставя на Ител заявените от него снимки, графики, лога и др. материали.

Клиентът няма право да въвежда информация нарушаваща моралните норми, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на РБ и международните актове.

Потребител е всяко лице, което е заредило домейна catalog.bg в браузера си или по друг начин получава достъп до съдържанието на сайта catalog.bg. Потребителят има право единствено да се запознава и да ползва информацията от catalog.bg, съобразно нейното търговско предназначение,
а именно – с цел да установи връзка със съответните Клиенти.

Потребителят няма право, без изричното писмено съгласие на Ител, ръчно или чрез компютърни програми /скриптове, ботове и др./ да извлича съдържанието или части от съдържанието на сайта catalog.bg, вкл. данните предоставени от клиентите, които по своята формулировка, подредба и структура са обект на предоставени от клиентите на Ител авторски права, както и да копира находящите се на сайта снимки, графики, лога и др. материали.

Клиентът и потребителят могат да използват информацията от CATALOG.BG като нямат право да я изтеглят по никакъв начин, да я продават, препродават или предоставят на трети лица.

IV. Технически изисквания

Текстовата информация може да бъде подадена за въвеждане в CATALOG.BG по електронна поща, факс или продиктувана по телефона. Графичната информация се подава по електронна поща. Изисквания за вида и обема на информацията:

 1. • Описание на фирмата - не повече от 2500 символа;
 2. • Описане на продуктите или услугите - не повече от 1000 символа за всеки;
 3. • Графични изображения (лого на фирмата, снимка към описанието, продукти, услуги, офиси, магазини и др.) - трябва да бъдат в един от следните формати: JPG, непрозрачен GIF или PNG. При възникнали въпроси пишете на електронната ни поща: office@catalog.bg.

V. Авторски права

Базата данни, информацията за фирмите на catalog.bg, наличните на сайта лога, снимки, изображения, текстове, както и формулировката, подредбата и структората на данните, достъпни от сайта, са обект на авторско право. Цялата финансова и организационна инициатива за събирането, подреждането, контрола и подбора на информацията, достъпна от домейна www.catalog.bg, е дело на Ител.

Базата данни на catalog.bg е публично достъпна с цел да бъде ползвана от потребителите и клиентите. Авторското право върху бази данни принадлежи на лицето, което е извършило подбора или подреждането на включената информация. На всяко дружество, извършващо конкурентна дейност по смисъла на ЗЗК, което ползва информация, взета от catalog.bg в нарушение на закона, ще бъде търсена отговорност. Прочетете повече на:
http://www.catalog.bg/terms

 

Открийте ни в Google+
© 2016 CATALOG.BG - търсене в над 140 000 действащи български фирми